Het CBL is blij dat er na ruim 200 dagen onderhandelen een Regeerakkoord is gepresenteerd. Dit schept duidelijkheid voor zowel bedrijven als voor burgers en consumenten. Het CBL is positief over de verwachte groei, de verduurzaming en versterking van de economie. Dit geeft de consument vertrouwen waardoor de samenleving van binnenuit versterkt wordt. Supermarkten staan midden in de samenleving en leveren vanuit deze positie een bijdrage.
Samen voor een beter Nederland.

Top 10 relevante maatregelen en effecten

1.  Het lage btw-tarief gaat van 6 naar 9 procent. Boodschappen worden hierdoor jaarlijks 1 miljard euro duurder voor de consument.

Ø  Het CBL vindt dat de kassa van de supermarkt geen belastingloket mag zijn en is tegen kunstmatig duurder maken van de eerste levensbehoefte van iedereen, eten en drinken.

2.  Ambitieus klimaatbeleid, in 2030 een emissiereductie van 49%. Onder andere door een CO2-belasting op energie en een kilometerheffing voor vrachtwagens.

Ø  Het CBL vindt dat een kilometerheffing alleen de kosten opdrijft. Supermarkten moeten beleverd blijven worden. Veel milieuvriendelijker is het als files vermeden kunnen worden door gebruik van busbanen en belevering buiten de venstertijden om door schone en stille vrachtwagens.

3.  Hervorming arbeidsmarkt. Het wordt gestimuleerd om mensen in vaste dienst te nemen door verlenging van de proeftijd tot 5 maanden en het wordt makkelijker om mensen te ontslaan. Tijdelijke contracten kunnen 3 jaar in plaats van 2 jaar worden gegeven. Werknemers hebben straks direct recht op transitievergoeding in plaats van na twee jaar en werkgevers gaan bij tijdelijke contracten meer WW-premie betalen.

Ø  Met 300.000 medewerkers is de supermarktbranche één van de grootste werkgevers van Nederland. Wij hebben belang bij lage arbeidskosten, zodat de werknemer meer over houdt. Een directe transitievergoeding werkt kostenverhogend, zonder dat het bijvoorbeeld de scholier iets oplevert. Een flexibele arbeidsmarkt is voor ons van belang.

4.  Er komt een Nationaal Preventieakkoord met een focus op de aanpak van roken en overgewicht. Ook het bedrijfsleven wordt hierbij betrokken.

Ø  Het CBL ziet dit als een steun in de rug in de aanpak van herformulering van alle producten (minder vet, suiker, zout), de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht en de forse inzet van supermarkten in de promotie van Schijf van Vijf-producten. Ook wil het CBL Voedselonderwijs voor ieder kind.

5.  Er komt een speciaal team bij de ACM om vermeende oneerlijke handelspraktijken en verstoorde marktmacht aan te pakken en de ACM krijgt zonodig extra, specifieke bevoegdheden ten aanzien van geschillen met betrekking tot de gedragscode voor eerlijke handelspraktijken. De ACM ziet er ook op toe dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn. Daarbij wordt de mededingingswet aangepast, zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Tot slot wordt onderzocht hoe samenwerking met het oog op duurzaamheid, tussen bedrijven en in ketens kan worden gerealiseerd.

Ø  Het CBL ziet hiervoor geen extra noodzaak, omdat de ACM reeds op gezette tijden de voedselketen onder de loep neemt en onderzoekt hoe de keten is georganiseerd en hoe marges worden verdeeld. De Gedragscode voor fatsoenlijk zakendoen en geschilbeslechtingprocedure wordt succesvol door de ketenpartijen nageleefd en uitgevoerd.

6.  Versterken NVWA. Om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agrofoodsector te beschermen wordt het toezicht aangescherpt. De NVWA wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie.

Ø  Het CBL is voorstander van een sterke Autoriteit op gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid.

7.  Waar nodig en mogelijk krijgen supermarkten en horeca meer ruimte om overschotten aan voedselbanken te doneren.

Ø  Alle supermarktorganisaties doneren structureel aan voedselbanken en hebben verder tal van activiteiten om voedselverspilling tegen te gaan. Weggooien van eetbaar voedsel is zonde en is het laatste wat je doet.

8.  Het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zal sterker worden gefocust op de economische kansen van drie grote maatschappelijke thema’s waaronder landbouw/water/voedsel.

Ø  Supermarkten zijn reeds jaren actief betrokken bij het Topsectorenbeleid. Het is goed dat hierin een focus wordt aangebracht.

9.  De IMVO-convenanten (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) worden voortgezet. Na twee jaar wordt bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden.

Ø  Het CBL is nauw betrokken bij het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Deze is klaar voor ondertekening. Supermarkten focussen op projecten om Leefbaar Loon voor werknemers in ontwikkelingslanden te stimuleren.

10.      Er komt aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken.

Ø  Dit is geen onderwerp voor het CBL.