Het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, vindt dat Milieudefensie een vals spel speelt door onwaarheden en onwerkelijkheden naar buiten te brengen. Supermarkten bepalen niet de prijs die een boer voor zijn melk krijgt. En dat geldt voor alle agrarische producten, zoals suikerbieten, varkensvlees en paprika’s. De melkprijs die een boer ontvangt komt tot stand op de wereldwijde markt van vraag en aanbod. Voor Nederlandse boeren en tuinders is dit extra van belang, omdat de sector gemiddeld 70 – 80% van de productie exporteert. Bovendien zijn agrarische markten door de overheid gereguleerd, denk hierbij aan het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Ook dit heeft invloed op de prijs die de boer ontvangt.

“Milieudefensie geeft blijk geen kennis te hebben van marktwerking in agrarische sectoren. Kwalijker is dat Milieudefensie voorstelt, dat supermarkten gezamenlijk een minimumprijs of bodemprijs van melk gaan hanteren. Dit is een oproep om de wet te overtreden. Dat is onverantwoordelijk gedrag van een organisatie die werkt met subsidies en donaties van met name de Postcodeloterij”, aldus Marc Jansen, directeur van het CBL.
De afgelopen maanden is het CBL in gesprek geweest met Milieudefensie. Aangegeven is dat supermarkten al grote stappen hebben gezet in het verduurzamen van de zuivelketen, zoals weidegang voor melkkoeien en duurzaam veevoer. Issues als weidevogels, grondgebondenheid en mest- en emissienormen zijn complexer en daar speelt wetgeving een belangrijke rol. Middels het initiatief Duurzame Zuivelketen wordt in ketenverband opgetrokken.
Ook worden proefprojecten uitgevoerd om de productie van eiwithoudende gewassen voor veevoer te testen. Het CBL is zeer geïnteresseerd in deze proefprojecten van de veevoerindustrie waar lokale (Europese) productie van eiwithoudende gewassen voor veevoer worden getest. Het CBL zet hierop in door met ketenpartijen (boeren, fabrikanten, cateraars, horeca en veevoerindustrie) in de Alliantie Verduurzaming Voedsel te overleggen hoe hier vorm aangegeven kan worden. Het op dergelijke grote schaal produceren van eiwithoudende gewassen voor veevoerproductie in Europa is een forse uitdaging. De gewenste praktijk van Milieudefensie, (Europees) lokaal geteeld veevoer, gaat ten koste van de productie van bestaande gewassen en het ontginnen van gebieden die niet voor landbouw worden gebruikt.
 “Milieudefensie heeft tot nu toe de boot afgehouden om constructief met ketenpartijen aan tafel te komen om te zoeken naar realistische en praktische oplossingen, om de zuivelproductie verdergaand te verduurzamen. Wat het CBL betreft zijn alle maatschappelijke organisaties met een constructieve opstelling van harte welkom”, aldus Marc Jansen.