Na vijf jaar deelname aan het IMVO-convenant Voedingsmiddelen heeft de supermarktbranche verenigd binnen het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laten zien veel vooruitgang te hebben geboekt in de implementatie van IMVO-risicomanagement. Supermarkten hebben diverse initiatieven opgezet om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te verankeren in de waardeketens, onder meer gericht op leefbaar loon. Met het aflopen van het convenant in juni 2023 presenteert het CBL nu de laatste jaarrapportage waarin het resultaat van het IMVO-convenant voor de supermarktbranche wordt gemeten.  

De CBL-jaarrapportage toont een gemiddelde score van de supermarktbranche van 87% op de elementen onderdeel van de IMVO-monitor. Deze elementen zijn gebaseerd op de stappen van de OESO-richtlijnen. “Alle supermarkten hebben IMVO hoog op de agenda staan. De monitor laat zien dat ze de afgelopen jaren op alle thema’s onderdeel van de OESO-richtlijnen vooruitgang hebben geboekt. De diverse projecten en initiatieven die zijn gestart, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaar loon in de bananenketen, weerspiegelen deze vooruitgang”, aldus Jennifer Muller, Manager Duurzaamheid van het CBL.

Supermarkten communiceren intern en extern over hun IMVO-beleid en behaalde resultaten, en hebben deze communicatiekanalen door de jaren heen uitgebreid naar verschillende platforms, waaronder jaarverslagen, websites en in de winkels zelf. Bijna alle supermarkten beschikken momenteel over een plan van aanpak om geïdentificeerde risico’s aan te pakken en hebben enorme vooruitgang geboekt bij het formuleren van doelstellingen (toename van 40% ten opzichte van het eerste jaar van het IMVO-convenant). Daarnaast hebben veel supermarkten een duidelijk evaluatiemechanisme ontwikkeld om de voortgang van doelstellingen te meten en indien nodig bij te sturen.

Toename van het aantal thema’s
In de afgelopen jaren hebben supermarkten hun beleid uitgebreid met diverse thema’s, zoals landrechten, gendergelijkheid en watervervuiling. Ze voeren nu ook meer gesprekken met (toe)leveranciers over IMVO-wensen. Leveranciersevaluaties omvatten vaak een toetsing van duurzaamheidsbeleid, en toeleveranciers worden getraind in de duurzaamheidseisen van de betreffende supermarkt.

Met een toename van meer dan 30% ten opzichte van jaar 1 van het IMVO-convenant hebben supermarkten aantoonbare stappen gezet in het identificeren, beoordelen en prioriteren van risico’s. Ze hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het inzichtelijk maken van productielocaties verderop in de keten en welke grondstoffen daar vandaan komen. Het verkrijgen van inzicht in de productieketens is cruciaal en vereist medewerking van alle schakels, zowel leveranciers als toeleveranciers.

Samenwerking binnen en transparantie van ketens blijft belangrijk
Voor verdere vooruitgang in IMVO-risicomanagement is samenwerking met onder andere ketenpartijen, certificeringsorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties noodzakelijk. Ondanks dat veel ketens transparant in kaart zijn gebracht door supermarkten, blijven er nog verschillende complexe internationale ketens waarbij nog meer transparantie noodzakelijk is. Dit blijft een belangrijk actiepunt voor de retailers. Tevens blijft het een uitdaging om een klachtenmechanisme voor externe belanghebbenden en passende toegang tot herstel permanent in te regelen. Supermarkten hebben de ambitie om hier samen in op te trekken.

Ook na het aflopen van het IMVO-convenant zullen supermarkten blijven werken aan het zo verantwoord mogelijk inrichten van de internationale waardeketens. De diverse initiatieven die zijn opgezet, onder meer op het gebied van leefbaar loon, zullen doorgang blijven vinden.

De rapportage is te vinden via de volgende link.