Het CBL verwelkomt de begrotingsaankondigingen gedaan op Prinsjesdag voor 2024. De vertegenwoordiger van de supermarkt- en foodservicebranche waardeert de focus op armoedebestrijding en het verbeteren van de koopkracht van Nederlandse huishoudens. Het feit dat het kabinet demissionair is onderstreept het belang van deze urgente vraagstukken. Het CBL pleit de komende periode voor meer structurele lastenverlagingen om de koopkracht blijvend te verbeteren.

Tevreden met koopkrachtmaatregelen

Het CBL ziet de recent aangekondigde maatregelen om de koopkracht te versterken als een positieve ontwikkeling. De timing is cruciaal, want consumenten hebben te maken gehad met een scherpe koopkrachtdaling. Deze daling is het gevolg van meerdere factoren, zoals de COVID-19-pandemie en de Oekraïne-crisis, die allebei zwaar hebben ingehakt op de levensmiddelensector. De €2 miljard die het demissionaire kabinet vrijmaakt voor armoedebestrijding is daarom een noodzakelijke en welkome stap om de bestaanszekerheid van veel Nederlanders te verbeteren.

Het CBL juicht het kabinetsplan toe om de arbeidskorting met €115 te verhogen. Deze maatregel maakt werk aantrekkelijker en levert daarmee een tweevoudig positief effect op. Enerzijds stimuleert het de koopkracht, wat cruciaal is in een tijd van hoge inflatie. Anderzijds versterkt het de vertrouwensbasis bij ondernemers, die al voor grote uitdagingen staan rond personeelswerving en -behoud in een onzekere economische context.

Nu structurele lastenverlaging nodig

Marc Jansen, directeur bij het CBL, hoopt dat er de komende periode structureel werk wordt gemaakt van lastenverlagingen: “Wij pleiten voor een verlaging van de belasting op arbeid, zodat werken meer gaat lonen. Hierdoor houden werknemers meer over van hun loon en wordt het aantrekkelijker om te werken. Om de koopkracht verder te verbeteren dringen we er ook op aan om de btw voor voedsel – een eerste levensbehoefte – structureel te verlagen. Te beginnen met producten binnen de Schijf van Vijf en duurzaam voedsel met een Topkeurmerk. Nu is niet de tijd om de prijzen te verhogen.”

Daadkracht nodig voor duurzame transities

Het CBL onderschrijft de uitspraak van de Koning in de Troonrede dat ‘verdienen voor verdelen komt’ en ziet dit als een stevige basis voor gesprekken over noodzakelijke transities in energie, klimaat en landbouw. Het CBL doet een dringende oproep aan de overheden om belemmeringen in vergunningverlening aan te pakken die duurzame ontwikkeling in de voedselketen verhinderen. Ondernemers lopen tegen netcongestie aan bij de uitbreiding van duurzame energie. Ook dreigen investeringen voor dierenwelzijn te stranden door bureaucratische belemmeringen. Het CBL roept het kabinet op tot daadkracht op deze thema’s om verbetering niet tot stilstand te laten vallen.