Supermarkten hebben het afgelopen jaar nieuwe stappen gezet op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) volgens de OESO-richtlijnen. Zo heeft inmiddels 74% van de supermarkten doelstellingen geformuleerd (20% meer dan een jaar eerder) en hebben steeds meer supermarkten inzicht in risico’s en de ernst van die risico’s. Concrete acties en projecten vergen een langere adem, maar ook daar bereiken supermarkten samen met ketenpartners de eerste resultaten. Dat blijkt uit de tweede CBL-deelrapportage voor het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Een voorbeeld van een concreet resultaat dat in het afgelopen jaar is bereikt, is het project voor leefbaar loon in de bananensector, dat eind 2019 van start is gegaan.

In juni 2018 ondertekende het CBL samen met andere voedingsmiddelenbranches, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. De eerste jaarmeting uit 2019 maakte duidelijk op welke punten van IMVO-risicomanagement supermarkten aanvullende actie moeten ondernemen. Uit de nieuwe meting blijkt hoever supermarkten daarmee zijn. Voor de metingen maken supermarkten gebruik van een vragenlijst die is opgesteld door de SER en de convenantspartijen. De vragenlijst bestaat uit 102 vragen, onderverdeeld over de thema’s en essentiële vragen uit de OESO-richtlijnen.

tabel thema's IMVO

De monitor laat zien dat supermarkten in het tweede jaar van het convenant op elk van de tien onderwerpen vooruitgang hebben geboekt. IMVO-beleid staat hoog op de agenda van de branche.

grafiek voortgang IMVO

Supermarkten zullen in het derde jaar van het IMVO-convenant extra inzetten op de aandachtspunten uit de tweede jaarrapportage. Het blijft bijvoorbeeld een uitdaging voor supermarkten om sommige complexe ketens tot op productniveau in kaart te brengen. Ook zullen supermarkten blijven werken aan (nieuwe) projecten die leiden tot betere arbeidsomstandigheden en leefbaar loon.

Achtergrond IMVO-convenant Voedingsmiddelen

Samen met andere voedingsmiddelenbranches, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties zetten supermarkten zich in voor de verbetering van het risicomanagementbeleid voor IMVO volgens de OESO-richtlijnen, ofwel due diligence. Door middel van due diligence kunnen bedrijven risico’s in hun ketens identificeren en analyseren, een plan van aanpak ontwikkelen om risico’s te voorkomen, te verminderen of te vermijden en hierover transparant communiceren. Daarnaast heeft de supermarktbranche zich gecommitteerd aan het opstarten van projecten gericht op het bereiken van leefbaar loon, zoals het ‘Bananenproject’ dat eind 2019 als eerste is gestart.

Meer informatie

Tweede CBL-deelrapportage IMVO-convenant Voedingsmiddelen