De supermarktbranche is hard op weg naar het voeren van een risicomanagementbeleid voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) conform de OESO-richtlijnen. Alle supermarkten voeren een IMVO-beleid en IMVO is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit de nulmeting van supermarkten van de IMVO-risicomanagement monitoring van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen, dat nu bijna een jaar actief is.

Producten hebben vaak een lange keten doorlopen. Supermarkten en foodservicebedrijven willen productieketens in kaart brengen. Uit de monitoring blijkt dat er commitment is vanuit het topmanagement en dat is heel belangrijk om het verdere due diligenceproces vorm en inhoud te geven. In het proces van IMVO-risicomanagement is nu een eerste belangrijke stap gezet en met een nulmeting in beeld gebracht. Het identificeren van risico’s, de prioritering en het ontwikkelen van actieplannen om de risico’s aan te pakken, krijgt de komende jaren meer en meer vorm. Het IMVO-Convenant draagt hier aan bij.

“Krap een jaar na de ondertekening van het convenant is er al veel bereikt op het gebied van IMVO-risicomanagement. Het convenant en alle partners hebben hier goed bij geholpen”, vertelt Marc Jansen, directeur CBL. “Supermarktorganisaties werken hard aan het transparant maken van productieketens. IMVO-risicomanagement is de kern van het sociale duurzaamheidsbeleid van supermarkten en foodservicebedrijven. Wij voelen en nemen onze verantwoordelijkheid voor beperken van milieuschade, zorg voor biodiversiteit en mensenrechten in ontwikkelingslanden. Een voorbeeld van onze aanpak is het gezamenlijke project van verbetering van leefbaar loon in de productie van bananen voor Nederlandse supermarkten”, aldus Marc Jansen.

IMVO-Convenant Voedingsmiddelen
Binnen het convenant zet de Nederlandse voedingsmiddelensector zich samen met de vakbonden, ngo’s, overheid en andere brancheorganisaties in voor een internationaal maatschappelijk verantwoorde productieketen. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen. Het CBL is een van de initiatiefnemers van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen.