Als een product niet biologisch is, mag het niet als biologisch verkocht worden. Het is onacceptabel wanneer dit wel gebeurt. De omstandigheden waaronder biologische bedrijven produceren en waaraan biologische producten moeten voldoen is bij (Europese) wet geregeld. Ook de manier van toezicht houden is wettelijk vastgelegd. SKAL houdt in Nederland toezicht op het juist uitvoeren van de regels en bezoekt en certificeert jaarlijks de bedrijven. Hierdoor kan de consument erop vertrouwen dat biologische producten ook daadwerkelijk biologisch zijn. Dit vertrouwen mag niet beschaamd worden. De toezichthouder SKAL zal daarom streng moeten controleren om ervoor te zorgen dat de producten aan de wet voldoen. Als een bedrijf ernstige afwijkingen vertoont, zal dat bedrijf gedecertificeerd worden en uit de biologische keten worden geweerd. Producten van deze bedrijven komen dan niet meer op de markt. Bij minder ernstige afwijkingen, naar het oordeel van SKAL, krijgt het desbetreffende bedrijf een waarschuwing en moet de afwijking worden gecorrigeerd.

Het is wenselijk dat afnemers deze informatie krijgen wanneer er misstanden geconstateerd zijn, zodat er maatregelen genomen kunnen worden en dit in de toekomst voorkomen kan worden. Bij de herinspectie worden deze bedrijven extra gecontroleerd op herstel van deze afwijking. Zolang een bedrijf gecertificeerd is door SKAL, is het een biologisch bedrijf en kan het biologische producten op de markt brengen. Dit is de praktijk van wetgeving in de hele Europese Unie. Een openbaar register zal misschien preventief kunnen helpen en duidelijk kunnen maken waar de bron van het probleem ligt. Het heeft echter nogal wat voeten in de aarde om dit zorgvuldig, eenduidig en voor de consument begrijpelijk te doen. Nuance en proportionaliteit zijn essentieel en er zal speciaal moeten worden gekeken naar hoe om te gaan met concurrentiegevoelige informatie en privacygevoeligheid van gegevens conform de AVG. Daarbij komt dat de volgorde moet zijn dat in ieder geval de afnemers eerst geïnformeerd worden, zodat er actie ondernomen kan worden.