PERSBERICHT
Leidschendam, 26 april 2018 – De aanbevelingen die de Commissie Criteria Productverbetering doet over het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) sturen aan op een andere benadering dan hoe het Akkoord nu werkt. Het Akkoord is in 2014 in het leven geroepen. In de huidige aanpak maken retail en fabrikanten afspraken om stap voor stap en zonder dat de consument dat merkt het gehalte zout, suiker en verzadigd vet in producten te reduceren. Het voorstel van de Commissie Criteria Productverbetering vertoont overigens veel gelijkenissen met de manier waarop het Vinkje was vormgegeven.
Het is goed dat het advies er nu is, daar is vanuit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling naar gevraagd tijdens de Nationale Voedseltop in januari 2017. Wij zijn het eens met het voorstel voor meer en onafhankelijke monitoring en meer betrokkenheid vanuit de overheid. De voorstellen van het RIVM moeten nader worden uitgewerkt en de Akkoordpartijen moeten beoordelen of ze toepasbaar zijn voor de periode na het huidige Akkoord. Dit loopt tot 2020 en tot die tijd voeren we het Akkoord uit conform de afspraken.
Verder heeft het RIVM in een tweetal factsheets scenario’s doorgerekend wat het naleven van de afspraken tot eind 2016 oplevert voor de inname van zout en suiker. Uit deze scenario-analyse blijkt dat herformulering, ook als de afspraken scherper en breder zijn, voor een klein deel bijdraagt aan de reductie van inname. Herformulering is één van de instrumenten die ingezet moeten worden. Wij ondersteunen het pleidooi om ook het keuzegedrag van de consument in ogenschouw te nemen, zoals bijvoorbeeld het eten volgens de Schijf van Vijf.
De factsheets van het RIVM gaan over de afspraken tot eind 2016. Inmiddels zijn wij anderhalf jaar verder. In 2017 hebben wij gewerkt aan zes productgroepen. Zo is in 2017 een scherpe afspraak over zout- en suikerreductie in groenteconserven en appelmoes gemaakt. De frisdrankenindustrie heeft zijn ambitie verhoogd van 10% naar 15% suikerreductie. Ook voor 2018 staan er zes productgroepen op het programma. Onder andere een vervolgstap voor suikerreductie in zuivel, waaronder zuiveldranken. Daarnaast zijn er individuele aanbieders die nog verdere herformuleringsstappen hebben toegepast, waardoor de verlaging van de suiker- en zoutinname niet is meegenomen in de RIVM scenario-analyse.