Wetgeving
Verpakkingen

Verpakkingenakkoord groenste van Europa

Vermindering van de milieudruk door preventie en recycling, dat is het
doel van ons verpakkingenbeleid. De Raamovereenkomst Verpakkingen,
die wij als verpakkend bedrijfsleven samen met het ministerie van I&M en
de VNG hebben afgesloten, geeft invulling aan de inspanningen die ieder
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid pleegt. In de raamovereenkomst
is gekozen voor doelen en worden de middelen vrijgelaten om daarmee
ruimte te geven voor vernieuwing van systemen. De invoering van de
gescheiden inzameling van kunststof heeft een flinke vlucht genomen.
In gemeenten geschiedt deze inzameling via bak, zak of nascheiding.
In overleg met gemeenten is bij supermarkten een inzamelbak (plastic
heroes
) geplaatst. Belangrijk onderdeel van de raamovereenkomst is
het verduurzamen van verpakkingsketens. Uitgangspunten zijn: het
terugdringen van de milieudruk in de hele keten van verpakte producten,
het beperken van het grondstoffengebruik en het economisch sluiten
van ketens (‘afval is grondstof’). Dit doet het Kennisinstituut Duurzaam
Verpakken, door het opstellen van een verduurzamingsagenda waarin per
relevante keten wordt gekeken naar de hoogst haalbare doelen die door
wetenschappers worden vastgesteld. De supermarktbranche zet zich
sinds jaar en dag in voor de bestrijding van zwerfafval rondom winkels
en het CBL is vanaf de oprichting nauw betrokken bij Nederland Schoon.
Doordat alle supermarkten zijn voorzien van de bekende blauw-groene
NLSchoon afvalbak, krijgen supermarktbezoekers dagelijks de boodschap
mee dat afval in de afvalbak hoort en niet op straat.

brancheplan verduurzaming verpakkingen

Het CBL stelde samen met de brancheorganisaties FNLI en NVG het brancheplan verduurzaming verpakkingen op. In dit brancheplan wordt uiteengezet op welke wijze gewerkt kan worden aan de verdere verduurzaming van de verpakkingen die gebruikt worden voor de Nederlandse markt. Hierbij komen zowel primaire als secundaire/tertiaire verpakkingen aan bod gekoppeld aan geselecteerde doelstellingen. Op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) kunt u het brancheplan inzien.