Wetgeving
Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet (DHW) is de wet waarin geregeld wordt door wie en op welke manier er alcohol verkocht mag worden.

Met de invoering van de nieuwe DHW in 2013 is de handhaving van de wet overgeheveld van nationaal niveau (nVWA) naar lokaal niveau (de gemeente). Daarnaast heeft de burgemeester extra bevoegdheden om overmatige alcoholconsumptie tegen te gaan. Concreet betekent dit voor de supermarkten het volgende:
- de burgemeester kan na drie overtredingen de alcoholafdeling van een supermarkt voor bepaalde tijd sluiten;
- de burgemeester kan bij verordening aanbiedingen van alcoholische producten van meer dan 30% verbieden;
- minderjarigen die op de openbare weg of in publiek toegankelijke ruimte (behalve in de detailhandel) alcohol bij zich hebben, kunnen een boete krijgen.

Het CBL onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende Dranken (RvA) waarin regels opgesteld zijn voor aanbiedingen en promoties van alcoholhoudende producten.

Toezicht
Omdat het toezicht over is gegaan naar de gemeenten, heeft het CBL de Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt opgesteld. Alle gemeenten in Nederland hebben deze Code ontvangen. De Code beschrijft op welke wijze supermarktorganisaties omgaan met de wettelijke eisen voor de verkoop van alcohol in de supermarkt.

Download hierfileadmin/user_upload/rapporten_materialen_publicaties/CBL_Code_Verantwoorde_alcoholverkoop_in_de_supermarkt.pdf de Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt.

Het Expertisecentrum Handhaving DHW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van het toezicht op de Drank- en Horecawet. Op de website van het expertisecentrum staat veel informatie over de wet en de handhaving.

Ook op www.rijksoverheid.nl vindt u uitgebreide informatie.

Evaluatie van de DHW:
Momenteel is men bezig met de evaluatie van de DHW. Er wordt o.a. gekeken naar de decentralisatie van de bevoegdheden naar gemeenten, de verhoging van de leeftijdgrens naar 18 jaar en de verschillende technische eisen rondom verkoop. Het CBL heeft hierbij o.a. de volgende punten ingebracht:

Strafbaarstelling jeugdige koper 
Het CBL is van mening dat het helpt om behalve boetes voor de verkoper in geval van aankoop van alcohol door een jongere onder de 18 ook de jonge koper strafbaar te stellen. Helaas is de jongere alleen in de publieke ruimte strafbaar en daar valt de supermarkt niet onder.

Ontbreken eenduidig beleid van gemeenten
De handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierdoor ontstaan er lokale verschillen in handhaving. Voor landelijk (of tenminste regionaal) werkende organisaties als de leden van het CBL, zorgt dit vaak voor onwerkbare situaties.